Category Archives: THÔNG TƯ PCCC

THÔNG TƯ PCCC

tacotek

THÔNG TƯ PCCC STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 04/2021/TT-BLĐTBXH 2021 Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH Vv Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành […]

KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY PCCC

tacotek

PHỤ LỤC 1 Yêu cầu kỹ thuật đối với các giải pháp khắc phục nội dung không đảm bảo quy định về khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan. (Ban hành kèm Nghị quyết số       /2017/NQ-HĐND ngày     /     /2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) Khoảng cách phòng cháy chống […]

Thông tư PCCC

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 Thông tư 150/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định về trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành 2 Thông tư 149/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều và […]