NỘI DUNG THẨM DUYỆT VỀ PCCC

tacotek

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xây dựng quy định lại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế, của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
Nội dung thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại khoản 2, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA như sau:

  • Đối với các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình: cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và có văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt (điểm a, khoản 2, mục IV Thông tư số04/2004/TT-BCA);

 

  • Đối với thiết kế công trình: nội dung thẩm duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP, cụ thể là đối với thiết kế công trình được quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật PCCC (các công trình theo phụ lục 3 Nghị định số35/2003/NĐ-CP) theo nội dung quy định tại Điểu 14 – Yêu cầu về PCCC khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP (điểm b, khoản 2, mục N Thông tư số 04/2004/TT-BCA).

 

  • Đối với các công trình quy định tại các mục 14, 15, 19 Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP không thuộc diện phải lập dự án quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư thì phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chấp thuận về địa điểm trước khi tiến hành thiết kế công trình (điểm c, khoản 2, mục IV, Thông tư số 04/2004/TT-BCA). Cụ thể đó là các công trình:

 

+ Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng;
+ Kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá
lỏng;
+ Các công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải được thẩm duyệt về các nội dung sau (điểm d, khoản 2, mục N Thông tư số 0412004ITT- BCA):
+ Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chất cháy dự kiến bố trí trên phương tiện;
+ Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan:
+ Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;
+ Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra;
Hệ thống báo cháyhệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy
khác.
+ Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

Khi thiết kế kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy thì cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cấp “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PCI Phụ lục 1 và đóng dấu “Đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC2 Phụ lục 1 Thông tư số 04/2004/TT-BCA vào từng bản vẽ đã kiểm tra, đối chiếu.

 

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)