THỜI GIAN THẨM DUYỆT VỀ PCCC

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ PCCC

Tại khoản 4 Mục IV, Thông tư số 04/2004/TT-BCA quy định thời hạn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

  • Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 10 ngày làm việc, cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét và có văn bản trả lời chủ đầu tư về địa điểm xây dựng đó.
  • Đối với các dự án, thiết kế công trình: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP, cụ thể là:

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tiến hành đồng thời với việc thẩm duyệt về xây dựng. Thời hạn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:
+ Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng;
+ Không quá 30 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A; không quá 20 ngày làm việc đối với công trình thuộc nhóm B, c.
Phân nhóm dự án công trình A, B, c tại điểm này thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

  • Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy: không quá 20 ngày làm việc.

 

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)

“Chất lượng tiên phong”